Furu Nigori Junmai Ginjo Sake

Furu Nigori Junmai Ginjo Sake